Tietosuojaseloste

Momentous Oy (jäljempänä Momentous) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita. Momentous on osa Barona Group Oy:tä.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet

Momentouksen keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että työnhakijat kohtaavat tehokkaasti oikeat työnantajat ja päinvastoin. Tätä tarkoitusta varten Momentous kerää työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Yritysasiakkaista, joille Momentous tarjoaa palveluitaan, kerätään tarvittavat yhteystiedot sekä työtehtävän täyttämiseen tarvittavat tiedot. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Momentouksen toimintaa ja tarjoamaan asiakkaille luotettavasti nopeampaa ja parempaa palvelua.

Asiakkaan informointi

Momentous uskoo henkilötietojen käsittelyn periaatteissa avoimuuteen. Momentous toivoo, että kaikki asiakkaat tutustuvat huolellisesti hakijoiden tiedot tallentavaa tietojärjestelmää kuvaavaan rekisteriselosteeseen, joka ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet. Rekisteriseloste on nähtävissä täällä.

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen

Momentouksen tietojen käsittely perustuu aina asiakkaan itse tai asiakkaan nykyisen tai entisen työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Momentouksen asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Momentous käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.

Asioitaessa Momentouksen sähköisissä järjestelmissä kaikki tieto kulkee SSL-suojatun (SSL-suojattu = Secure Sockets Layer) yhteyden sisällä. Annetuista tiedoista syntyvä rekisteri on tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Momentous ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lopuksi

Momentouksen toiminnan ja palveluiden kehittämisen yhteydessä myös tätä lausuntoa tullaan muokkaamaan ja päivittämään kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Momentous toivoo, että asiakkaat käyvät aika ajoin tarkistamassa uusimman lausunnon sisällön.

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit Momentouksen ja Barona Group Oy:n toiminnasta rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle Marita Paajastelle, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti. Kysymykset ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen marita.paajaste@barona.fi