Toimialaosaamisemme

Momentouksen asiantuntijoilla on vahvaa toimiala- ja liiketoimintaosaamista, jota yhdistämme edistykselliseen tapaamme viedä valintaprosessi osuvaan ratkaisuun. Asiantuntijamme ovat kerryttäneet kokemusta sekä suurimmilta toimialoilta että julkiselta sektorilta, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tuottavuuserot perustelevat entistä osuvampia rekrytointeja

Digitaalisuus muuttaa tuotannon, yhteiskuntaa ja suuren osan elämäämme. Digitalisoitumisen seurauksena tuottavuuserot yksilöiden välillä lisääntyvät huimasti. Ollaan tästä kehityksestä mitä mieltä tahansa, tuottavuuspotentiaalien muutokset lisäävät entistä osuvamman rekrytoinnin arvoa ja merkitystä. Tämä murros koskee kaikkia toimialoja ja useimpia liiketoimintoja.

Energia ja luonnonvarat

Globalisaatio, ilmastonmuutos ja ekojärjestelmämme rajallisuus asettavat uusia haasteita alan yrityksille

Energia-alalla koetaan parhaillaan sekä nopeaa kasvua että toimintaympäristön muutoksia, kun kehittyvien markkina-alueiden elintason noustessa myös niiden energiankulutus kasvaa ja samaan aikaan energiapolitiikka ohjaa alaa vähähiilisempään ja uusiutuvan energian suuntaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisia polttoaineita ollaan korvaamassa tulevaisuudessa uusiutuvalla, puhtaammalla energialla niin liikenteessä, lämmityksessä kuin teollisuuden prosesseissakin. Lukuisissa maissa, ml. Suomessa, ydinenergia säilyttää olennaisen roolin sähkön tuotannossa.
Alan haasteet liittyvät energiantuotantorakenteen uudistumiseen, kilpailun vapautumiseen ja energian kilpailukykyisen hinnan säilyttämiseen sekä tiukentuviin turvallisuusvaatimuksiin ja ilmastolainsäädäntöön. Yhteiskunnan energiariippuvuuden myötä energiaturvallisuus- ja toimitusvarmuuskysymykset ovat myös tulevaisuudessa energiayhtiöiden toiminnassa keskeisessä asemassa.
Toimintaympäristössä tapahtuvat monimutkaiset muutokset ja kiristyvä kilpailu haastavat energiayhtiöt luomaan uusia palvelumalleja ja sopeuttamaan organisaatiotaan. Momentouksen konsultit ovat tehneet yhteistyötä suorahaussa useiden johtavien energiayhtiöiden kanssa Suomessa ja tuntevat alan erityisvaatimukset rekrytoinneissa.
(Takaisin alkuun)

 

Teollisuus ja tuotanto

Monimutkaistuneessa markkinassa tarvitaan uudenlaisia johtajia

Maailma ympärillämme on voimakkaassa muutoksessa. Sääntelyä puretaan, yritykset fuusioituvat yhä suuremmiksi yksiköiksi, julkisia toimijoita yksityistetään ja teknologiset innovaatiot kehittyvät yhä nopeammin. Samaan aikaan kilpailu kiristyy, kun globalisaatio madaltaa rajoja.
Suomen kansantalous on pitkään kasvanut ja menestynyt teollisuuden ansiosta. Teollista valmistusta siirtyy jatkuvasti halvemman kustannustason maihin, ja työpaikkoja ovat lisäksi vähentäneet erityisesti metsä- ja elektroniikkateollisuuden vaikeudet. Tälle kaikelle puitteet luo vanheneva Eurooppa, jonka huippumenestyksen ajat eivät osu seuraaviin vuosikymmeniin.
Suuret muutokset toimintaympäristössä ja tuotannon tavoissa asettavat uusia ja entistä monimutkaisempia vaatimuksia teollisuusyritysten ylimmälle johdolle. Momentouksen kokeneet konsultit, joilla on teollisuuden, työelämän ja johtamisen tuntemusta, auttavat asiakasta rekrytoimaan avaintehtäviin entistä kyvykkäämpiä henkilöitä. Epävarmuus tulevasta perustelee sitä, että organisaatiossa on monipuolista osaamista ja erilaisia vahvuuksia kilpailuedun luomiseksi.
Erityisosaamista konsulteillamme on seuraavilta teollisuustoimialoilta:
• Energiateollisuus
• Metsäteollisuus
• Puutuoteteollisuus ja -rakentaminen
• Metallinjalostus
• Konepajateollisuus
• Elintarviketeollisuus
• Elektroniikkateollisuus
(Takaisin alkuun)

 

Rakentaminen ja kiinteistöt

Sääntelyn monimutkaistuminen haastaa rakennus- ja kiinteistöalan toimijat

Rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Kansallisvarallisuudestamme 565 miljardia euroa on kiinni rakennuksissa, perusrakenteissa ja rakennetuissa maa-alueissa. Asunnot ovat sekä yksittäisten suomalaisten että koko kansakunnan suurin varallisuuserä. Rakennusteollisuus ja kiinteistöala sekä alaan liittyvä palvelut työllistävät yli puoli miljoonaa suomalaista.
Rakennusteollisuudelta edellytetään jatkuvasti uusia ja kustannustehokkaita keinoja rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Myös vaatimukset rakentamisen laatuun, rakennustyömaiden työturvallisuuteen sekä harmaan talouden torjuntaan liittyen ovat kasvaneet. Lisäksi yritykset ovat pakotettuja hyödyntämään teknologiaa, materiaaleja ja prosesseja entistä tehokkaammin.
Konsulteillamme on kokemusta kiinteistö- ja rakennustoimialasta ja tarjoamme rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaillemme rekrytoinnin ja johtamisen arvioinnin palveluitamme.
(Takaisin alkuun)

 

Kuljetus ja logistiikka

Logistiikan johtaminen on kannattavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä huolehtimista

Nyt – enemmän kuin koskaan aiemmin – olemme yrityksinä ja kuluttajina riippuvaisia tehokkaasta logistiikasta. Nykyaikainen, toimiva logistiikka ja huolinta muodostavat kotimaan ja kansainvälisen kaupan perustan. Miljoonat laivat, junat ja rekka-autot kuljettavat päivittäin tavaraa kuluttajille ja yrityksille, kaupunkien ja maiden välillä. Kulutuksen kasvu ja ihmisen yleistynyt liikkuminen lisäävät liikennettä ja tavarakuljetusten määrän arvioidaan kasvavan matkustajaliikennettäkin voimakkaammin.
Suomessa logistiikkaosaaminen on korkealla tasolla, ja investointeja infrastruktuurin kehittämiseen tehdään jatkuvasti. Jotta nykyinen kilpailukyky säilyy, täytyy miettiä uusia, innovatiivisia ratkaisuja muun muassa kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja uusien teknisten innovaatioiden löytämiseksi. Logistiikka-alalla ja liikenteellä on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. Siksi logistiikka-alalla on välttämätöntä parantaa toiminnan energiatehokkuutta, mihin kuljetusten ja kuljetusreittien optimointi on keskeinen keino.
Alalla tarvitaan laaja-alaista ja syvällistä toimialaosaamista, jota usein löytyy parhaiten toimialan sisältä, mutta toisinaan myös toimialaa sivuavilta sektoreilta rekrytoidut osaajat voivat tuoda liiketoiminta-alueelle uutta näkökulmaa palveluihin ja strategioihin. Momentouksen konsulttien monivuotinen kokemus sekä tiivis yhteys toimialan yrityksiink tukevat meitä myös potentiaalisten osaajien tunnistamisessa haastavissa rekrytointitilanteissa.
(Takaisin alkuun)

 

Kauppa

Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, uudet teknologiat ja kaupankäynnin uudet muodot muokkaavat totuttuja toimintamalleja

Kaupalla on lähivuosina monia haasteita ja menestyminen kaupan alalla on haastavampaa kuin koskaan aiemmin. Globaali kilpailu ostovoimaisista ja hintatietoisista kuluttajista kovenee kasvavan nettikaupan myötä. Tulo- ja arvonlisäverotus vaikuttavat suoraan palkansaajien ostovoimaan ja kaupan alan työllistämismahdollisuuksiin. Vähittäiskauppa onkin supistunut ja se yhdessä teollisuustuotannon supistumisen kanssa on vetänyt myös tukkukauppaa alas.
Kaupalla on elinkeinoelämän murroksessa merkittävä asema, sillä palveluiden ja kuluttajien merkitys korostuu jatkuvasti. Asiakastarpeiden tunnistaminen on entistä tärkeämmässä roolissa. Kaupan kehitystä hidastaa kuitenkin alan voimakas sääntely, mikä on vähentänyt kilpailua ja uudistuksia. Selviytyminen murroksesta edellyttää panostamista uusiin liiketoimintamalleihin, kuluttajien parempaan huomioimiseen ja palvelun parantamiseen sekä sopeutumista yhä tiukempiin kustannus- ja tulostavoitteisiin. Toimitusketjujen kustannustehokas hallinta on yhä vaativampaa, ja vaatimukset vastuullisuudesta sekä läpinäkyvyydestä kasvavat.
Momentouksen konsultit auttavat houkuttelemaan kaupan johtotehtäviin henkilöitä, joilla on tarvittavaa osaamista ja uudenlaista näkemystä kuluttajaliiketoiminnasta ja kattavasti tietoa alan trendeistä ja kehityssuunnista.
(Takaisin alkuun)

 

Tietotekniikka

Digitalisoituminen edellyttää entistä innovatiivisempia ratkaisuja

Internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Se vähentää maantieteen ja etäisyyksien merkitystä, jolloin kansallisten yritysten toiminta muuttuu maarajat ylittäväksi kansainväliseksi toiminnaksi. Toisaalta kehitys tuo yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla, mistä peliteollisuutemme on erinomainen esimerkki.
Digitalisoitumisen myötä muuttuva maailmassa menestyvät ne yritykset, jotka onnistuvat tuottamaan yhä innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja. Näiden ratkaisujen tuottamiseksi yritysten on pystyttävä houkuttelemaan sekä teknologisesti kyvykkäitä lahjakkuuksia että oikeanlaisia johtajia, joille teknologian muutokset asettavat uusia ja entistä monimutkaisempia vaatimuksia.
Momentouksen kokeneet konsultit auttavat täyttämään ne kriittiset positiot, joilla varmistetaan, että yrityksellä on vahvaa kompetenssia ja strategista näkemystä, joilla kilpailuetu saavutetaan.
(Takaisin alkuun)

 

Media

Nopeatempoinen ja alati muuttuva mediamaailma haastaa mediayhtiöiden johtoa

Media-ala on esimerkki taloudellisesti merkittävästä toimialasta, jonka toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu oleellisesti. Media on itse asiassa ensimmäisiä toimialoja, joiden toimintaympäristöä teknologinen kehitys, uudenlainen globaali kilpailu ja kuluttajien arvojen ja tapojen muuttuminen on muuttunut perusteellisesti. Kansainvälinen kilpailu ja jatkuvasti kehittyvä teknologia muuttavat toimintamalleja ja arvoverkkoja. Kilpailu kuluttajien ja mainostajien euroista on koventunut, kun markkinoille on tullut ja tulee uusia koti- ja ulkomaisia toimijoita. Nopeatempoinen ja alati muuttuva mediamaailma haastaa mediayhtiöt sekä sisällön että kanavien osalta. Samaan aikaan kuluttajista on tullut entistä vaativampia sekä aktiivisia mediasisällön tuottajia.
Digitaaliset palvelut auttavat kuitenkin mediayrityksiä uudistamaan tuotantoaan ja toimintatapojaan. Internetin ja pilvipalveluiden ansiosta alalle tuleminen on tänään helpompaa kuin aiemmin, kun toiminnan aloittaminen vaati merkittäviä investointeja. Suomalaiset mediayhtiöt ovat joutuneet paikallisesta vakiintuneesta kilpailusta kansainväliseen nopeasti muuttuvaan kilpailuympäristöön. Media-ala ei ole vielä onnistunut kääntämään muuttunutta toimintaympäristöä kilpailuedukseen, poikkeuksena kansainvälisestikin loistavasti menestyneet peliyhtiöt.
Momentous pystyy vahvalla toimialatuntemuksellaan auttamaan asiakkaitaan ymmärtämään, millaisia osaajia he tarvitsevat muuttuvassa toimintaympäristössä pärjätäkseen yhä kovenevassa kilpailussa.
(Takaisin alkuun)

 

Finanssipalvelut

Yhä syvempää erityisosaamista ja kansainvälistä asiantuntemusta

Pankki-, rahoitus- ja vakuutusala on toipumassa alaa vakavasti koetelleesta kriisistä. Markkinat ovat edelleen epävarmassa tilanteessa, vaikka pahin näyttää finanssikriisin osalta olevan ohi. Myös alan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja sääntelyyn liittyvät uudistukset, asettavat monelle yritykselle ennennäkemättömiä haasteita.
Toimialalla tarvitaan yhä syvempää erityisosaamista sekä kansainvälistä asiantuntemusta. Momentouksen ydinosaamista on auttaa asiakkaita tunnistamaan ja arvioimaan henkilöiden kyvykkyyttä ja potentiaalia, mikä edesauttaa yrityksiä hyödyntämään kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia entistä tehokkaammin. Kansainvälisissä hauissamme hyödynnämme Friisberg & Partners -verkostoamme.
(Takaisin alkuun)

 

Pääomasijoitus

Pääomasijoittajat kasvua ja kansainvälistymistä nopeuttamaan

Pääomasijoitusmarkkina on Suomessa melko nuori ja kooltaan pieni, mutta kasvava. Pääomasijoitusyhtiöitä on monenlaisia. Ne ovat usein erikoistuneita tietyn kokoisiin, tietyllä toimialalla tai tietyssä elinkaaren vaiheessa oleviin yrityksiin, yritysfuusioihin tai yhtiöiden kansainväliseen laajentumiseen. Pääomasijoittajat haluavat sijoittaa yrityksiin, joilla on kasvuhaluja ja potentiaalia kehittyä omalla alallaan. Arvon luomiseen liittyykin yhä tiukemmin strateginen hallittavuus ja toiminnallinen tehokkuus.
Momentous on pääomasijoitusyhtiöiden kumppani rekrytoinneissa ja johdon auditoinneissa. Momentous auttaa asiakkaitaan rakentamaan vahvempaa organisaatiota, jolla haetaan yhtiöille pitkäaikaista lisäarvoa.
(Takaisin alkuun)

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja rahoitus muutoksessa

Terveyspalvelujen kysyntä kasvaa nopeasti, mikä asettaa yhä enemmän paineita julkiselle taloudelle. Samaan aikaan työvoiman poistuma koettelee sosiaali- ja terveydenhuolto- palveluja, ja esimerkiksi ikääntyneen väestön kasvu lisää oleellisesti työvoimavaltaisten hoivapalveluiden kysyntää.
Hoitokäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa uusien lääketieteellisten läpimurtojen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja potilaan paremman huomioimisen myötä. Terveydenhoitoalalle tulee yhä enemmän uusia yksityisiä palveluntarjoajia julkisen palvelun rinnalle ja täydentäjäksi. Uusissa yrityksissä syntyy uusia kaupallistamisstrategioita ja uusia liiketoimintamalleja.
Kotimarkkinassa odotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta, jonka tavoitteena kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus toimivine peruspalveluineen ja jolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen.
Me olemme Momentouksessa tunnistaneet ne menestystekijät, joilla nopeasti muuttuvassa toimialassa edellytetään sekä alalla toimivilta organisaatioilta kuin johdolta ja asiantuntijoiltakin.
(Takaisin alkuun)

 

Julkiset palvelut

Muutoksen johtaminen korostuu julkisen sektorin lähiajan haasteissa

Julkisen sektorin muodostavat valtion ja kuntien lisäksi julkiset sosiaaliturvarahastot kuten Kela, erilaiset kuntayhtymät, liikelaitokset, valtionyhtiöt ja eri julkisyhteisöt. Suomessa julkisen sektorin koko on suuri: vuonna 2014 julkisten menojen suhde bkt:een oli 58,3 %.
Huomattava eläköityvien määrä sekä väestön ikääntyminen ovat julkisten palveluiden kehityksen suurimpia haasteita tulevina vuosina, kun työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun. Työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuosina 2007–2025 lähes 1,2 miljoonaa henkilöä. Työvoiman poistuma koettelee kaikkia toimialoja, mutta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja sekä julkista hallintoa, koulutusta ja alkutuotantoa. Samaan aikaan esimerkiksi ikääntyneen väestön kasvu lisää oleellisesti työvoimavaltaisten hoivapalveluiden kysyntää.
Palvelujen järjestämisen uudet toiminta- ja rahoitusmallit, omistajaohjaus, johtamisjärjestelmät sekä palvelujen sähköistäminen ovat päivänpolttavia kysymyksiä julkisella sektorilla.
Laaja julkisen sektorin tuntemuksemme ja kokemuksemme työskentelystä julkisissa organisaatioissa ja ylempien tahojen päättäjien kanssa auttaa meitä tunnistamaan osaajat, jotka parhaiten pystyvät vastaamaan käynnissä oleviin ja edessä oleviin muutoksiin. Näin myös silloin, kun niihin liittyy poliittisia tai muita erityisiä intressejä, vaatimuksia tai olosuhteita.
(Takaisin alkuun)

 

 

 

Toiminnot

  • Hallitus ja johtoryhmä
  • HR
  • IT
  • Myynti
  • Markkinointi
  • Strategia ja kehitys
  • Talous
  • Viestintä